Čl. IX

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

vypracovaný v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy vznikajúce medzi cestujúcim, ( ďalej len reklamujúci) a spoločnosťou Štefan Regrút, Jakubany 13, 065 12 ( ďalej len dopravca), ktoré súvisia s kvalitou alebo správnosťou služieb, ktoré dopravca reklamujúcim poskytuje. Reklamačný poriadok upravuje predovšetkým postupy a lehoty vybavovania reklamácií, náležitosti reklamácie a všetky ostatné súvisiace právne vzťahy.

 

1.2. Reklamáciou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie reklamujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných dopravcom v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom.

 

1.3. Reklamujúcim sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má postavenie spotrebiteľa v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

 

2. Postupy a lehoty vybavovania reklamácií

 

2.1. Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu v sídle dopravcu.

2.2. Reklamujúci je oprávnený reklamáciu uplatniť:

-        písomne

-        elektronickou poštou na adrese:

-        osobne v sídle dopravcu

 

2.3. Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu do 30 dní odo dňa, kedy mal možnosť dozvedieť sa o skutočnostiach, ktoré sú predmetom reklamácie, alebo odo dňa, kedy mal možnosť vadu zistiť. Po uplynutí tejto lehoty reklamujúcemu toto právo zaniká.

2.4. Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu s náležitosťami uvedenými v bode 4. tohto Reklamačného poriadku.

2.5. Reklamujúci je povinný poskytnúťdopravcovi všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.

2.6. V prípade, že reklamácia neobsahuje predpísané náležitosti, dopravca vyzve reklamujúceho, aby v ním určenej lehote reklamáciu opravil, resp. doplnil.

2.7. V prípade, že si reklamujúci nesplní povinnosť podľa bodu 4 a 5 tohto článku, dopravca nie je povinný vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinný ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie.

2.8. Pokiaľ nie je možné ihneď, resp. do troch pracovných dní po uplatnení reklamácie, rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie, dopravca je oprávnený v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie preverenie reklamácie, pričom celkové vybavenie nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Čas potrebný na opravu, resp. doplnenie náležitostí reklamácie reklamujúcim sa nezapočítava do lehoty potrebnej na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie.

2.9. O spôsobe vybavenia reklamácie vydá dopravca reklamujúcemu písomné potvrdenie v lehotách uvedených v bode 8 tohto článku. Písomné potvrdenie vydá dopravca reklamujúcemu aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie, resp. vyhovie len čiastočne. Dopravca nenesie zodpovednosť za to, že sa na reklamujúcim uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané písomné potvrdenie doručiť.

 

3. Zodpovednosť za vady poskytnutých služieb

 

3.1. Dopravná spoločnosť zodpovedá reklamujúcemu za rozsah a kvalitu poskytovaných služieb garantovaných reklamujúcemu v prepravnom poriadku, a v právnych predpisoch vzťahujúcich sa na služby poskytované dopravcom.

3.2. Nároky z vád poskytovaných služieb sú uvedené v Prepravnom poriadku dopravcu.

 

4. Náležitosti reklamácie

 

4.1. Reklamujúci je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je reklamujúci povinný obstarať na vlastné náklady. Reklamujúci je ďalej povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči dopravcovi uplatňuje.

 

4.2. Každá reklamácia musí obsahovať:

-        identifikačné údaje reklamujúceho, presnú poštovú adresu, na ktorú žiada zaslať vybavenie  reklamácie, telefónne číslo, názov jeho peňažného ústavu s uvedením čísla účtu,

-        predmet reklamácie,

-        stručné zdôvodnenie práva,

-        súpis dokladov priložených k reklamácii a fotokópie predmetných dokladov,

-        dátum podania,

-        podpis a otlačok pečiatky ( ak zápis v registri takúto formu podpisovania vyžaduje) reklamujúceho. Tento údaj sa nevyžaduje v prípade elektronickej formy podania reklamácie.

 

4.3. Ak reklamáciu, z ktorej by vyplynuli možné finančné náhrady podáva jedna osoba v mene viacerých, je potrebné:

-        aby reklamáciu podali všetky osoby osobitne, alebo

-        aby sa k reklamácii doložilo splnomocnenie, v ktorom osoby oprávňujú reklamujúceho, aby konal v ich mene. Táto povinnosť neplatí, ak ide o blízke príbuzenské vzťahy

 

 

5. Neoprávnenosť a zamietnutie reklamácie

 

5.1. Neoprávnenou reklamáciou sa v zmysle tohto Reklamačného poriadku rozumie reklamujúceho, ktorý v čase udalosti:

-        bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,

-        ohrozoval cestujúcich vo vozidle,

-        fajčil v priestoroch vozidla,

-        poškodzoval vozidlo,

-        prepravoval vo svojej batožine veci/zvieratá, ktoré sú zakázané ,alebo odmietol preskúmanie batožiny,

-        prepravoval vo vozidle batožinu, na ktorej pre jej závadnosť resp. osobitnú povahu vznikla       škoda a reklamujúci na tieto skutočnosti dopredu neupozornil,

-        bol pre akékoľvek opodstatnené dôvody vylúčený z prepravy,

-        vadnosť poskytovanej služby dopravcom si zavinil sám,

-        nerešpektoval pokyny oprávnenej osoby.

 

5.2. Dopravca ma právo bez ďalšieho odmietnuť vybavenie reklamácie v prípade, ak:

-        nebola podaná oprávnenou osobou,

-        reklamácia nebola podaná v lehote a v súlade s týmto Reklamačným poriadkom,

-        vo veci bolo začaté súdne, resp. rozhodcovské konanie ,alebo vo veci príslušným orgánom už právoplatne rozhodnuté

 

5.3. Zamietnutie reklamácie oznámi dopravca reklamujúcemu písomne na adresu uvedenú v jeho písomnej reklamácii.

 

5.4. V prípade nesúhlasu reklamujúceho s vybavením reklamácie má právo uplatniť svoje požiadavky na príslušnom súde.

 

6. Záverečné ustanovenia

 

1. Ostatné právne vzťahy medzi dopravcom a reklamujúcim výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných na území SR.

 

2. Dopravca si vyhradzuje právo na zmeny tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

 

3. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Prepravného poriadku dopravcu.

Odchody 5x týždenne

zo Slovenska
z Holandska
Pondelok Utorok
Utorok Streda
Streda Štvrtok
Štvrtok Piatok
Sobota Nedeľa

Rýchly Kontakt

+421 907 943 909 (SK)

E-mail

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.