Čl. X

Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej dopravy - taxislužby sa považuje:

a) dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je svedkom dopravnej nehody,

b) požiar vozidla

c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby,

2. Pri Mimoriadnej udalosti  je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo,

b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou,

c) poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie,

e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu,

3. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

a) ohlásiť bezodkladne Mimoriadnu udalosť policajnému organu,

b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti,

c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí a  privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti.

d) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

 

 

Čl. XI

Tarifa

Základná tarifa cestovného je 100.- €/ osoba, ak s dopravcom nie je osobitne dohodnuté inak.

Čl. XII

Preprava batožiny

Každý cestujúci má nárok na prepravu svojej batožiny. Veľkosť a váha batožiny, ktorú dopravca prijme bezplatne k preprave závisí od kapacity vozidla. Všeobecne má cestujúci nárok na prepravu príručnej batožiny a 1ks cestovnej batožiny o celkovej hmotnosti maximálne 30kg.

Čl.XIII

Záverečné ustanovenia

1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo po vzájomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne, ako sú upravené v Prepravnom poriadku.

2. Cestujúci, uzavretím zmluvy o preprave prehlasuje, že sa oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.

3. Tento Prepravný poriadok bol zverejnený dňa 01.06. 2014.

Odchody 5x týždenne

zo Slovenska
z Holandska
Pondelok Utorok
Utorok Streda
Streda Štvrtok
Štvrtok Piatok
Sobota Nedeľa

Rýchly Kontakt

+421 907 943 909 (SK)

E-mail

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.