Čl. IV

Výkon činnosti taxislužby

1. Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.

2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto prepravy je určené prepravovaným cestujúcim pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.

3. Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.

4. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia a je ovplyvnená čakaním v križovatkách a cestných zápchach.

5. Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave buď písomne ,alebo ústnou formou zo strany dispečingu poskytovateľa taxislužby taktiež nástupným miestom do vozidla taxislužby,

6. Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť

i) meno objednávateľa alebo prepravovanej osoby,

j) nástupné miesto prepravovanej osoby,

k) telefonický kontakt objednávajúceho prípadne kontakt na prepravovanú osobu

7. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby.

8. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

9. Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxislužbe - dispečingu aj prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu.

10. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič vozidla taxislužby.

11. Vo vozidle taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.

12. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás, ktorým je vybavené vozidlo inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.

13. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

a) číslo dokladu,

b) evidenčné číslo vozidla,

c) dátum jazdy,

d) obchodné meno dopravcu, adresu prevádzky prípadne sídlo firmy IČO, DIČ,

e) východiskové a cieľové miesto prepravy,

f) zaplatené cestovné ,

g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.

14. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla, osvedčenie o STK a EK,

b) kópiu koncesnej listiny,

c) ID kartu vodiča v taxislužbe na viditeľnom mieste vo vozidle,

d) preukaz totožnosti vodiča,

Odchody 5x týždenne

zo Slovenska
z Holandska
Pondelok Utorok
Utorok Streda
Streda Štvrtok
Štvrtok Piatok
Sobota Nedeľa

Rýchly Kontakt

+421 907 943 909 (SK)

E-mail

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.